نیک کارت > هزینه اشتراک نیک کارت

هزینه اشتراک نیک کارت

 

نوع بسته

هزینه کل بسته

هزینه اشتراک هر نفر در این بسته

مدت اعتبار

سقف ریالی تخفیف

بسته انفرادی

110/000 تومان

110/000 تومان

یک سال

نامحدود*

بسته ویژه خانواده 

250/000 تومان

50/000 تومان

 

سقف تعهدات دندانپزشکی در خدمات بیمه تکمیلی درمان شرکت های بیمه ، میزان مشخص و معین  دارد و برای هر نفر یا هر خانواده دارای محدودیت می باشد، اما با استفاده از نیک کارت می توانید بدون سقف ریالی و به دفعات نامحدود از خدمات بهره مند شوید.

جهت خرید اینترنتی می توانید از طریق صفحه خرید اشتراک اقدام نمایید.

بسته خانواده تا سقف 4 نفر قابل پوشش خواهد بود. 

در صورت تمایل مشترکین گرامی جهت افزدون فرد تحت تکفل، خارج از چارچوب بسته های فوق، هزینه هر نفر مازاد بر بسته 50/000 تومان محاسبه می گردد.

Top