تعرفه های دندانپزشکی

تعرفه تخصصی دندانپزشکی معاینه و تشخیص
تخفیف 50 درصد تخفیف 40 درصد تخفیف 30 درصد تعرفه استاندارد نوع خدمات ردیف
رایگان رایگان رایگان 300,000 ریال معاینه و ویزیت 1
128,000 ریال 153,600 ریال 179,200 ریال 256,000 ریال گرافی پری اپیکال هر ریشه 2
128,000 ریال 153,600 ریال 179,200 ریال 256,000 ریال گرافی بایت وینگ هر کلیشه 3
310,000 ریال 372,000 ریال 434,000 ریال 620,000 ریال گرافی اکوزال 4
345,000 ریال 414,000 ریال 483,000 ریال 690,000 ریال گرافی پانورکس(صرفاٌ دیجیتال) 5
345,000 ریال 414,000 ریال 483,000 ریال 690,000 ریال گرافی سفالو متری 6
* در این جدول حداکثر تخفیف برای کلیه گروه ها در نظر گرفته شده است
تعرفه تخصصی دندانپزشکی ترمیم با آمالگام
تخفیف 50 درصد تخفیف 40 درصد تخفیف 30 درصد تعرفه استاندارد نوع خدمات ردیف
1,200,000 ریال 1,440,000 ریال 1,680,000 ریال 2,400,000 ریال ترمیم کلاس 5 با آمالگام 7
1,200,000 ریال 1,440,000 ریال 1,680,000 ریال 2,400,000 ریال ترمیم یک سطحی با آمالگام 8
1,450,000 ریال 1,740,000 ریال 2,030,000 ریال 2,900,000 ریال ترمیم دو سطحی با آمالگام 9
1,600,000 ریال 1,920,000 ریال 2,240,000 ریال 3,200,000 ریال ترمیم سه سطحی با آمالگام 10
1,800,000 ریال 2,160,000 ریال 2,520,000 ریال 3,600,000 ریال بیلد آپ با آمالگام 11
تعرفه تخصصی دندانپزشکی ترمیم با کامپوزیت
تخفیف 50 درصد تخفیف 40 درصد تخفیف 30 درصد تعرفه استاندارد نوع خدمات ردیف
1,380,000 ریال 1,656,000 ریال 1,932,000 ریال 2,760,000 ریال ترمیم کلاس 5 با کامپوزیت 12
1,380,000 ریال 1,656,000 ریال 1,932,000 ریال 2,760,000 ریال ترمیم یک سطحی با کامپوزیت 13
1,600,000 ریال 1,920,000 ریال 2,240,000 ریال 3,200,000 ریال ترمیم دو سطحی با کامپوزیت 14
1,750,000 ریال 2,100,000 ریال 2,450,000 ریال 3,500,000 ریال ترمیم سه سطحی با کامپوزیت 15
1,950,000 ریال 2,340,000 ریال 2,730,000 ریال 3,900,000 ریال بیلد آپ با کامپوزیت 16
350,000 ریال 420,000 ریال 490,000 ریال 700,000 ریال کف بندی با گلاس آینومر 17
200,000 ریال 240,000 ریال 280,000 ریال 400,000 ریال پین داخل عاج هر عدد 18
225,000 ریال 270,000 ریال 315,000 ریال 450,000 ریال پین داخل کانال هر عدد 19
2,500,000 ریال 3,000,000 ریال 3,500,000 ریال 5,000,000 ریال ونیر کامپوزیتی 20
1,400,000 ریال 1,680,000 ریال 1,960,000 ریال 2,800,000 ریال اندو بیلیچینگ هر دندان بدون ترمیم 21
5,000,000 ریال 6,000,000 ریال 7,000,000 ریال 10,000,000 ریال بیلیچینگ دو فک( مطب ) 22
3,150,000 ریال 3,780,000 ریال 4,410,000 ریال 6,300,000 ریال بیلیچینگ دو فک( خانه ) 23
500,000 ریال 600,000 ریال 700,000 ریال 1,000,000 ریال اسپلینت کامپوزیت هر دندان 24
2,350,000 ریال 2,820,000 ریال 3,290,000 ریال 4,700,000 ریال بستن دیاستم بوسیله یک دندان یا دو دندان 25
250,000 ریال 300,000 ریال 350,000 ریال 500,000 ریال تصحیح طرح لبخند هر دندان بدون کامپوزیت( کانتورینگ ) 26
1,300,000 ریال 1,560,000 ریال 1,820,000 ریال 2,600,000 ریال کاشت نگین معمولی( هزینه نگین طلا طبق فاکتور جداگانه محاسبه می شود ) 27
تعرفه تخصصی دندانپزشکی درمان ریشه
تخفیف 50 درصد تخفیف 40 درصد تخفیف 30 درصد تعرفه استاندارد نوع خدمات ردیف
150,000 ریال 180,000 ریال 210,000 ریال 300,000 ریال شستشو و پانسمان درای ساکت هر جلسه 28
650,000 ریال 780,000 ریال 910,000 ریال 1,300,000 ریال پالپتومی اورژانس( دندان دائمی ) 29
1,750,000 ریال 2,100,000 ریال 2,450,000 ریال 3,500,000 ریال درمان ریشه تک کاناله 30
2,350,000 ریال 2,820,000 ریال 3,290,000 ریال 4,700,000 ریال درمان ریشه دو کاناله 31
3,250,000 ریال 3,900,000 ریال 4,550,000 ریال 6,500,000 ریال درمان ریشه سه کاناله 32
3,750,000 ریال 4,500,000 ریال 5,250,000 ریال 7,500,000 ریال درمان ریشه چهار کاناله 33
1,700,000 ریال 2,040,000 ریال 2,380,000 ریال 3,400,000 ریال درمان ریشه 7 تک کاناله 34
2,600,000 ریال 3,120,000 ریال 3,640,000 ریال 5,200,000 ریال درمان ریشه 7 دو کاناله 35
3,700,000 ریال 4,440,000 ریال 5,180,000 ریال 7,400,000 ریال درمان ریشه 7 سه کاناله 36
4,200,000 ریال 5,040,000 ریال 5,880,000 ریال 8,400,000 ریال درمان ریشه 7 چهار کاناله 37
1,875,000 ریال 2,250,000 ریال 2,625,000 ریال 3,750,000 ریال درمان ریشه 8 تک کاناله 38
2,750,000 ریال 3,300,000 ریال 3,850,000 ریال 5,500,000 ریال درمان ریشه 8 دو کاناله 39
3,950,000 ریال 4,740,000 ریال 5,530,000 ریال 7,900,000 ریال درمان ریشه 8 سه کاناله 40
4,500,000 ریال 5,400,000 ریال 6,300,000 ریال 9,000,000 ریال درمان ریشه 8 چهار کاناله 41
2,150,000 ریال 2,580,000 ریال 3,010,000 ریال 4,300,000 ریال درمان ریشه مجدد تک کاناله 42
3,200,000 ریال 3,840,000 ریال 4,480,000 ریال 6,400,000 ریال درمان ریشه مجدد دو کاناله 43
4,575,000 ریال 5,490,000 ریال 6,405,000 ریال 9,150,000 ریال درمان ریشه مجدد سه کاناله 44
5,250,000 ریال 6,300,000 ریال 7,350,000 ریال 10,500,000 ریال درمان ریشه مجدد چهار کاناله 45
2,300,000 ریال 2,760,000 ریال 3,220,000 ریال 4,600,000 ریال درمان ریشه مجدد 7 تک کاناله 46
3,500,000 ریال 4,200,000 ریال 4,900,000 ریال 7,000,000 ریال درمان ریشه مجدد 7 دو کاناله 47
4,850,000 ریال 5,820,000 ریال 6,790,000 ریال 9,700,000 ریال درمان ریشه مجدد 7 سه کاناله 48
5,750,000 ریال 6,900,000 ریال 8,050,000 ریال 11,500,000 ریال درمان ریشه مجدد 7 چهار کاناله 49
2,475,000 ریال 2,970,000 ریال 3,465,000 ریال 4,950,000 ریال درمان ریشه مجدد 8 تک کاناله 50
3,850,000 ریال 4,620,000 ریال 5,390,000 ریال 7,700,000 ریال درمان ریشه مجدد 8 دو کاناله 51
4,800,000 ریال 5,760,000 ریال 6,720,000 ریال 9,600,000 ریال درمان ریشه مجدد 8 سه کاناله 52
5,500,000 ریال 6,600,000 ریال 7,700,000 ریال 11,000,000 ریال درمان ریشه مجدد 8 چهار کاناله 53
3,175,000 ریال 3,810,000 ریال 4,445,000 ریال 6,350,000 ریال رزکسیون اپیکال دندان یک ریشه 54
4,000,000 ریال 4,800,000 ریال 5,600,000 ریال 8,000,000 ریال رزکسیون اپیکال دندان دو ریشه 55
4,375,000 ریال 5,250,000 ریال 6,125,000 ریال 8,750,000 ریال رزکسیون اپیکال دندان سه ریشه 56
2,900,000 ریال 3,480,000 ریال 4,060,000 ریال 5,800,000 ریال اپکسیفیکیشن هر ریشه دندان دائمی( کل جلسات ) 57
1,600,000 ریال 1,920,000 ریال 2,240,000 ریال 3,200,000 ریال اپکسوژنزیس هر دندان 58
1,400,000 ریال 1,680,000 ریال 1,960,000 ریال 2,800,000 ریال درمان پرفوراسیون با MTA 59
تعرفه تخصصی دندانپزشکی پروتز ثابت
تخفیف 50 درصد تخفیف 40 درصد تخفیف 30 درصد تعرفه استاندارد نوع خدمات ردیف
350,000 ریال 420,000 ریال 490,000 ریال 700,000 ریال خارج کردن پست داخل کانال 60
350,000 ریال 420,000 ریال 490,000 ریال 700,000 ریال خارج کردن پین داخل کانال 61
300,000 ریال 360,000 ریال 420,000 ریال 600,000 ریال بریدن روکش یا بریج تا سه پایه 62
300,000 ریال 360,000 ریال 420,000 ریال 600,000 ریال چسباندن مجدد هر روکش و بریج هر واحد پایه 63
250,000 ریال 300,000 ریال 350,000 ریال 500,000 ریال خارج کردن روکش هر واحد پایه 64
4,250,000 ریال 5,100,000 ریال 5,950,000 ریال 8,500,000 ریال پروتز ثابت PFM هر واحد دندان پایه 65
3,000,000 ریال 3,600,000 ریال 4,200,000 ریال 600,000 ریال پروتز ثابت PFM هر واحد پونتیک 66
7,500,000 ریال 9,000,000 ریال 10,500,000 ریال 15,000,000 ریال پرسلن لامینیت با هزینه لابراتوار 67
5,500,000 ریال 6,600,000 ریال 7,700,000 ریال 11,000,000 ریال روکش تمام پرسلن یا زیرکونیوم 68
2,500,000 ریال 3,000,000 ریال 3,500,000 ریال 5,000,000 ریال باراتچمنت یا بال اتچمنت برای هر دندان طبیعی 69
5,000,000 ریال 6,000,000 ریال 7,000,000 ریال 10,000,000 ریال مریلند بریج 70
1,750,000 ریال 2,100,000 ریال 2,450,000 ریال 3,500,000 ریال پست ریختگی 71
1,850,000 ریال 2,220,000 ریال 2,590,000 ریال 3,700,000 ریال فایبرپست بعلاوه ترمیم 72
500,000 ریال 600,000 ریال 700,000 ریال 1,000,000 ریال هر واحد روکش موقت 73
17,500,000 ریال 21,000,000 ریال 24,500,000 ریال 35,000,000 ریال دست دندان کامل اوردنچر 74
36,000,000 ریال 43,200,000 ریال 50,400,000 ریال 72,000,000 ریال اوردنچر رو دو واحد ایمپلنت 75
41,250,000 ریال 49,500,000 ریال 57,750,000 ریال 82,500,000 ریال اوردنچر رو سه واحد ایمپلنت 76
46,000,000 ریال 55,200,000 ریال 64,400,000 ریال 92,000,000 ریال اوردنچر رو چهار واحد ایمپلنت 77
تعرفه تخصصی دندانپزشکی پروتز متحرک
تخفیف 50 درصد تخفیف 40 درصد تخفیف 30 درصد تعرفه استاندارد نوع خدمات ردیف
21,500,000 ریال 25,800,000 ریال 30,100,000 ریال 43,000,000 ریال پروتز کامل دو فک با هزینه دندان و لابراتوار 78
12,500,000 ریال 15,000,000 ریال 17,500,000 ریال 25,000,000 ریال پروتز کامل یک فک با هزینه دندان و لابراتوار 79
16,500,000 ریال 19,800,000 ریال 23,100,000 ریال 33,000,000 ریال پارسیل کروم کبالت هر فک با هزینه دندان و لابراتوار 80
2,950,000 ریال 3,540,000 ریال 4,130,000 ریال 5,900,000 ریال پروتز اکریلی تا دو دندان( فیلیپر ) 81
5,000,000 ریال 6,000,000 ریال 7,000,000 ریال 10,000,000 ریال پارسیل اکریلی تا 5 دندان 82
450,000 ریال 540,000 ریال 630,000 ریال 900,000 ریال به ازای هر دندان اضافه 83
1,150,000 ریال 1,380,000 ریال 1,610,000 ریال 2,300,000 ریال تعمیر دست دندان قدیمی شکسته 84
2,000,000 ریال 2,400,000 ریال 2,800,000 ریال 4,000,000 ریال ریلاین هر فک با اکریل پختگی سخت 85
1,750,000 ریال 2,100,000 ریال 2,450,000 ریال 3,500,000 ریال ریلاین هر فک با اکریل پختگی نرم 86
1,350,000 ریال 1,620,000 ریال 1,890,000 ریال 2,700,000 ریال ریلاین هر فک با اکریل پختگی فوری نرم 87
1,250,000 ریال 1,500,000 ریال 1,750,000 ریال 2,500,000 ریال فیلیپر یک دندان پلاک اکریلی 88
2,900,000 ریال 3,480,000 ریال 4,060,000 ریال 5,800,000 ریال ری بیس هر فک 89
2,000,000 ریال 2,400,000 ریال 2,800,000 ریال 4,000,000 ریال نایت گارد - سخت 90
2,250,000 ریال 2,700,000 ریال 3,150,000 ریال 4,500,000 ریال نایت گارد - نرم 91
تعرفه تخصصی دندانپزشکی ایمپلنت
تخفیف 50 درصد تخفیف 40 درصد تخفیف 30 درصد تعرفه استاندارد نوع خدمات ردیف
3,750,000 ریال 4,500,000 ریال 5,250,000 ریال 7,500,000 ریال هر واحد روکش ایمپلنت با جنس PFM 92
4,000,000 ریال 4,800,000 ریال 5,600,000 ریال 8,000,000 ریال پروتز جایگزین شونده( پونتیک ) هر واحد 93
6,500,000 ریال 7,800,000 ریال 9,100,000 ریال 13,000,000 ریال هر واحد روکش ایمپلنت با جنس Zirc یا طلا 94
2,500,000 ریال 3,000,000 ریال 3,500,000 ریال 5,000,000 ریال هزینه یک واحد آنالوگ، اباتمنت، ایمپرشن کوپینگ و غیره 95
4,450,000 ریال 5,340,000 ریال 6,230,000 ریال 8,900,000 ریال جراحی ایمپلنت هر واحد( حق الزحمه جراح ) 96
1,900,000 ریال 2,280,000 ریال 2,660,000 ریال 3,800,000 ریال جراحی بن آگمنتیشن 97
4,150,000 ریال 4,980,000 ریال 5,810,000 ریال 8,300,000 ریال جراحی سینوس لیفت کلوز هر واحد ایمپلنت 98
10,500,000 ریال 12,600,000 ریال 14,700,000 ریال 21,000,000 ریال جراحی سینوس لیفت اپن 99
1,350,000 ریال 1,620,000 ریال 1,890,000 ریال 2,700,000 ریال جراحی بن اکسپنشن برای هر واحد ایمپلنت 100
1,600,000 ریال 1,920,000 ریال 2,240,000 ریال 3,200,000 ریال جراحی پریو دنتال اطراف ایمپلنت 101
3,000,000 ریال 3,600,000 ریال 4,200,000 ریال 6,000,000 ریال هزینه خرید یک واحد فیکسچر 102
700,000 ریال 840,000 ریال 980,000 ریال 1,400,000 ریال هزینه خرید یک واحد هیلینگ 103
4,450,000 ریال 5,340,000 ریال 6,230,000 ریال 8,900,000 ریال پیوند استخوان برای ایمپلنت تاخیری بدون ممبران تا سه دندان مجاور 104
6,100,000 ریال 7,320,000 ریال 8,540,000 ریال 12,200,000 ریال پیوند استخوان برای ایمپلنت تاخیری با ممبران تا سه دندان مجاور 105
2,650,000 ریال 3,180,000 ریال 3,710,000 ریال 5,300,000 ریال پیوند استخوان به همراه ایمپلنت جهت پوشش نواقص استخوانی بدون ممبران یک دندان 106
3,650,000 ریال 4,380,000 ریال 5,110,000 ریال 7,300,000 ریال پیوند استخوان به همراه ایمپلنت جهت پوشش نواقص استخوانی بدون ممبران سه دندان 107
5,000,000 ریال 6,000,000 ریال 7,000,000 ریال 10,000,000 ریال پیوند استخوان به همراه ایمپلنت جهت پوشش نواقص استخوانی با ممبران سه دندان 108
تعرفه تخصصی دندانپزشکی اطفال
تخفیف 50 درصد تخفیف 40 درصد تخفیف 30 درصد تعرفه استاندارد نوع خدمات ردیف
1,350,000 ریال 1,620,000 ریال 1,890,000 ریال 2,700,000 ریال ترمیم یک سطحی آمالگام 109
1,550,000 ریال 1,860,000 ریال 2,170,000 ریال 3,100,000 ریال ترمیم دو سطحی آمالگام 110
1,800,000 ریال 2,160,000 ریال 2,520,000 ریال 3,600,000 ریال ترمیم سه سطحی آمالگام 111
500,000 ریال 600,000 ریال 700,000 ریال 1,000,000 ریال کف بندی با گلاس آینومر 112
1,500,000 ریال 1,800,000 ریال 2,100,000 ریال 3,000,000 ریال ترمیم یک سطحی کامپوزیت 113
1,750,000 ریال 2,100,000 ریال 2,540,000 ریال 3,500,000 ریال ترمیم دو سطحی کامپوزیت 114
1,900,000 ریال 2,280,000 ریال 2,660,000 ریال 3,800,000 ریال ترمیم سه سطحی کامپوزیت 115
1,600,000 ریال 1,920,000 ریال 2,240,000 ریال 3,200,000 ریال بیلد آپ با آمالگام 116
1,700,000 ریال 2,040,000 ریال 2,380,000 ریال 3,400,000 ریال بیلد آپ با کامپوزیت 117
1,550,000 ریال 1,860,000 ریال 2,170,000 ریال 3,100,000 ریال SSC روکش فلزی 118
1,000,000 ریال 1,200,000 ریال 1,400,000 ریال 2,000,000 ریال پالپوتومی 119
1,000,000 ریال 1,200,000 ریال 1,400,000 ریال 2,000,000 ریال پالپکتومی قدامی 120
1,350,000 ریال 1,620,000 ریال 1,890,000 ریال 2,700,000 ریال پالپکتومی خلفی 121
500,000 ریال 600,000 ریال 700,000 ریال 1,000,000 ریال کشیدن دندان قدامی 122
550,000 ریال 660,000 ریال 770,000 ریال 1,100,000 ریال کشیدن دندان خلفی 123
750,000 ریال 900,000 ریال 1,050,000 ریال 1,500,000 ریال بروساژ و فلورایدتراپی دو فک 124
850,000 ریال 1,020,000 ریال 1,190,000 ریال 1,700,000 ریال فیشورسیلنت هردندان 125
300,000 ریال 360,000 ریال 420,000 ریال 600,000 ریال استیریپ هر دندان 126
4,150,000 ریال 4,980,000 ریال 5,810,000 ریال 8,300,000 ریال فضا نگهدارنده ثابت یک طرفه( بند و لوپ ) 127
4,450,000 ریال 5,340,000 ریال 6,230,000 ریال 8,900,000 ریال فضا نگهدارنده ثابت دو طرفه( لینگوال ارچ ) 128
3,950,000 ریال 4,740,000 ریال 5,530,000 ریال 7,900,000 ریال فضا نگهدارنده متحرک 129
1,000,000 ریال 1,200,000 ریال 1,400,000 ریال 2,000,000 ریال اپکسوژنزیس یا پالپوتومی دندان های دائمی جوان با کلسیم هایدروکساید 130
1,500,000 ریال 1,800,000 ریال 2,100,000 ریال 3,000,000 ریال اپکسی فیکیشن دندان دائمی (کل جلسات) 131
تعرفه تخصصی دندانپزشکی پریو
تخفیف 50 درصد تخفیف 40 درصد تخفیف 30 درصد تعرفه استاندارد نوع خدماات ردیف
750,000 ریال 900,000 ریال 1,050,000 ریال 1,500,000 ریال جرم گیری و بروساژ یک فک 132
900,000 ریال 1,200,000 ریال 1,400,000 ریال 2,000,000 ریال جرم گیری و بروساژ دو فک 133
150,000 ریال 180,000 ریال 210,000 ریال 300,000 ریال بروساژ دو فک 134
2,500,000 ریال 3,000,000 ریال 3,500,000 ریال 5,000,000 ریال جراحی افزایش طول تاج یک دندان 135
2,600,000 ریال 3,120,000 ریال 3,640,000 ریال 5,200,000 ریال جراحی افزایش طول تاج به دندان همراه با فلپ 136
900,000 ریال 1,080,000 ریال 1,260,000 ریال 1,800,000 ریال جراحی افزایش طول تاج به ازای هر دندان اضافه 137
1,500,000 ریال 1,800,000 ریال 2,100,000 ریال 3,000,000 ریال جراحی حذف پاکت یک دندان 138
2,750,000 ریال 3,300,000 ریال 3,850,000 ریال 5,500,000 ریال جراحی حذف پاکت 1/6 فک 139
2,250,000 ریال 2,700,000 ریال 3,150,000 ریال 4,500,000 ریال جراحی حذف پاکت 1/3 فک 140
3,250,000 ریال 3,900,000 ریال 4,550,000 ریال 6,500,000 ریال جراحی حذف پاکت نصف فک 141
5,000,000 ریال 6,000,000 ریال 7,000,000 ریال 100,000,000 ریال جراحی حذف پاکت یک فک 142
1,250,000 ریال 1,500,000 ریال 1,750,000 ریال 2,500,000 ریال هر 0.5cc بن گرفت که به جراحی دیگری اضافه شود 143
1,650,000 ریال 1,980,000 ریال 2,310,000 ریال 3,300,000 ریال ممبرین 2 * 1.5 که به جراحی دیگری اضافه شود 144
2,750,000 ریال 3,300,000 ریال 3,850,000 ریال 5,500,000 ریال گرافت هر دندان آزاد یا پایدار 145
3,200,000 ریال 3,840,000 ریال 4,480,000 ریال 6,400,000 ریال ژنژیوکتومی نیم فک 146
3,300,000 ریال 3,960,000 ریال 4,620,000 ریال 6,600,000 ریال پیوند لثه یک دندان 147
1,500,000 ریال 1,800,000 ریال 2,100,000 ریال 3,000,000 ریال پیوند لثه به ازای هر دندان اضافه 148
1,500,000 ریال 1,800,000 ریال 2,100,000 ریال 3,000,000 ریال دیستال وج 149
1,250,000 ریال 1,500,000 ریال 1,750,000 ریال 2,500,000 ریال الکتروسرجری هر دندان 150
450,000 ریال 540,000 ریال 630,000 ریال 900,000 ریال باز کردن آبسه داخل دهانی 151
700,000 ریال 840,000 ریال 980,000 ریال 1,400,000 ریال باز کردن آبسه خارج دهانی 152
175,000 ریال 210,000 ریال 245,000 ریال 350,000 ریال بخیه جدا از جراحی 153
تعرفه تخصصی دندانپزشکی فک و صورت
تخفیف 50 درصد تخفیف 40 درصد تخفیف 30 درصد تعرفه استاندارد نوع خدمات ردیف
750,000 ریال 900,000 ریال 1,050,000 ریال 1,500,000 ریال کشیدن هر دندان قدامی 154
800,000 ریال 960,000 ریال 1,120,000 ریال 1,600,000 ریال کشیدن هر دندان خلفی 155
800,000 ریال 960,000 ریال 1,120,000 ریال 1,600,000 ریال کشیدن ریشه قدامی 156
850,000 ریال 1,020,000 ریال 1,190,000 ریال 1,700,000 ریال کشیدن ریشه خلفی 157
1,750,000 ریال 2,100,000 ریال 2,450,000 ریال 3,500,000 ریال جراحی دندان نهفته یا ریشه در نسج نرم 158
3,000,000 ریال 3,600,000 ریال 4,200,000 ریال 6,000,000 ریال جراحی دندان نهفته یا ریشه در نسج سخت 159
1,100,000 ریال 1,320,000 ریال 1,540,000 ریال 2,200,000 ریال کشیدن دندان عقل فک بالا 160
1,250,000 ریال 1,500,000 ریال 1,750,000 ریال 2,500,000 ریال کشیدن دندان عقل فک پایین 161
1,600,000 ریال 1,920,000 ریال 2,240,000 ریال 3,200,000 ریال جراحی نیمه نهفته عقل 162
2,750,000 ریال 3,300,000 ریال 3,850,000 ریال 5,500,000 ریال جراحی نهفته عقل 163
2,000,000 ریال 2,400,000 ریال 2,800,000 ریال 4,000,000 ریال اپیکو یک ریشه 164
2,500,000 ریال 3,000,000 ریال 3,500,000 ریال 5,000,000 ریال اپیکو دو ریشه 165
3,000,000 ریال 3,600,000 ریال 4,200,000 ریال 6,000,000 ریال اپیکو سه ریشه 166
3,500,000 ریال 4,200,000 ریال 4,900,000 ریال 7,000,000 ریال اپیکو چهار ریشه 167
1,400,000 ریال 1,680,000 ریال 1,960,000 ریال 2,800,000 ریال جراحی بستن سینوس کوچک 168
1,500,000 ریال 1,800,000 ریال 2,100,000 ریال 3,000,000 ریال فرنکتومی 169
2,400,000 ریال 2,880,000 ریال 3,360,000 ریال 4,800,000 ریال جراحی کیست فکی در نسج استخوان 170
1,850,000 ریال 2,220,000 ریال 2,590,000 ریال 3,700,000 ریال همی سکشن یا قطع ریشه 171
2,250,000 ریال 2,700,000 ریال 3,150,000 ریال 4,500,000 ریال روت آمپوتاسیون یا جدا کردن یک ریشه خلفی بالا و خارج کردن آن 172
1,750,000 ریال 1,680,000 ریال 2,450,000 ریال 3,500,000 ریال اکسپوز کردن دندان برای ارتودنسی در نسج نرم 173
2,350,000 ریال 2,100,000 ریال 3,290,000 ریال 4,700,000 ریال اکسپوز کردن دندان برای ارتودنسی در نسج سخت 174
1,650,000 ریال 1,980,000 ریال 2,310,000 ریال 3,300,000 ریال فرنوپلاستی زبان 175
700,000 ریال 840,000 ریال 980,000 ریال 1,400,000 ریال باز کردن آرچ بار 176
1,300,000 ریال 1,560,000 ریال 1,820,000 ریال 2,600,000 ریال برداشتن تومورهای نسج نرم 177
2,950,000 ریال 3,540,000 ریال 4,130,000 ریال 5,900,000 ریال جراحی تومورهای داخل استخوان 178
3,500,000 ریال 4,200,000 ریال 4,900,000 ریال 7,000,000 ریال درمان شکستگی فک به روش آرچ بار یا روش IMF 179
2,000,000 ریال 2,400,000 ریال 2,800,000 ریال 4,000,000 ریال درمان ناهنجاری با استفاده از اسپیلینت TMJ 180
3,750,000 ریال 4,500,000 ریال 5,250,000 ریال 7,500,000 ریال جراحی پالاتال اکسپنشن 181
3,750,000 ریال 4,500,000 ریال 5,250,000 ریال 7,500,000 ریال خارج کردن ریشه باقی مانده دندان در سینوس 182
1,600,000 ریال 1,920,000 ریال 2,240,000 ریال 3,200,000 ریال بیوپسی از بافت نرم 183
2,350,000 ریال 2,820,000 ریال 3,290,000 ریال 4,700,000 ریال بیوپسی از بافت سخت 184
5,000,000 ریال 6,000,000 ریال 7,000,000 ریال 10,000,000 ریال ریچ اسپلینت هر کوادران 185
300,000 ریال 360,000 ریال 420,000 ریال 600,000 ریال جا انداختن در رفتگی فک 186
1,500,000 ریال 1,800,000 ریال 2,100,000 ریال 3,000,000 ریال پیوند استخوان برای هر دندان 187
Top