تعرفه های دندانپزشکی

تعرفه عمومی دندانپزشکی معاینه و تشخیص
تخفیف 50 درصد تخفیف 40 درصد تخفیف 30 درصد تعرفه استاندارد نوع خدمات ردیف
رایگان رایگان رایگان 200,000 ریال معاینه و ویزیت 1
128,000 ریال 153,600 ریال 179,200 ریال 256,000 ریال گرافی پری اپیکال هر ریشه 2
128,000 ریال 153,600 ریال 179,200 ریال 256,000 ریال گرافی بایت وینگ هر کلیشه 3
310,000 ریال 372,000 ریال 434,000 ریال 620,000 ریال گرافی اکوزال 4
345,000 ریال 414,000 ریال 483,000 ریال 690,000 ریال گرافی پانورکس(صرفاٌ دیجیتال) 5
345,000 ریال 414,000 ریال 483,000 ریال 690,000 ریال گرافی سفالو متری 6
تعرفه عمومی دندانپزشکی ترمیم با آمالگام
تخفیف 50 درصد تخفیف 40 درصد تخفیف 30 درصد تعرفه استاندارد نوع خدمات ردیف
935,000 ریال 1,122,000 ریال 1,309,000 ریال 1,870,000 ریال ترمیم کلاس 5 با آمالگام 7
935,000 ریال 1,122,000 ریال 1,309,000 ریال 1,870,000 ریال ترمیم یک سطحی با آمالگام 8
1,100,000 ریال 1,320,000 ریال 1,540,000 ریال 2,200,000 ریال ترمیم دو سطحی با آمالگام 9
1,250,000 ریال 1,500,000 ریال 1,750,000 ریال 2,500,000 ریال ترمیم سه سطحی با آمالگام 10
1,400,000 ریال 1,680,000 ریال 1,960,000 ریال 2,800,000 ریال بیلد آپ با آمالگام 11
* در این جدول حداکثر تخفیف برای کلیه گروه ها در نظر گرفته شده است
تعرفه عمومی دندانپزشکی ترمیم با کامپوزیت
تخفیف 50 درصد تخفیف 40 درصد تخفیف 30 درصد تعرفه استاندارد نوع خدمات ردیف
1,090,000 ریال 1,308,000 ریال 1,526,000 ریال 2,180,000 ریال ترمیم کلاس 5 با کامپوزیت 12
1,090,000 ریال 1,308,000 ریال 1,526,000 ریال 2,180,000 ریال ترمیم یک سطحی با کامپوزیت 13
1,250,000 ریال 1,500,000 ریال 1,750,000 ریال 2,500,000 ریال ترمیم دو سطحی با کامپوزیت 14
1,350,000 ریال 1,620,000 ریال 1,890,000 ریال 2,700,000 ریال ترمیم سه سطحی با کامپوزیت 15
1,550,000 ریال 1,860,000 ریال 2,170,000 ریال 3,100,000 ریال بیلد آپ با کامپوزیت 16
250,000 ریال 300,000 ریال 350,000 ریال 500,000 ریال کف بندی با گلاس آینومر 17
200,000 ریال 240,000 ریال 280,000 ریال 400,000 ریال پین داخل عاج هر عدد 18
225,000 ریال 270,000 ریال 315,000 ریال 450,000 ریال پین داخل کانال هر عدد 19
1,750,000 ریال 2,100,000 ریال 2,450,000 ریال 3,500,000 ریال ونیر کامپوزیتی 20
1,075,000 ریال 1,290,000 ریال 1,505,000 ریال 2,150,000 ریال اندو بیلیچینگ هر دندان بدون ترمیم 21
3,750,000 ریال 4,500,000 ریال 5,250,000 ریال 7,500,000 ریال بیلیچینگ دو فک( مطب ) 22
2,500,000 ریال 3,000,000 ریال 3,500,000 ریال 5,000,000 ریال بیلیچینگ دو فک( خانه ) 23
400,000 ریال 480,000 ریال 560,000 ریال 800,000 ریال اسپلینت کامپوزیت هر دندان 24
1,750,000 ریال 2,100,000 ریال 2,450,000 ریال 3,500,000 ریال بستن دیاستم بوسیله دو دندان 25
200,000 ریال 240,000 ریال 280,000 ریال 400,000 ریال تصحیح طرح لبخند هر دندان بدون کامپوزیت( کانتورینگ ) 26
1,000,000 ریال 1,200,000 ریال 1,400,000 ریال 2,000,000 ریال کاشت نگین معمولی( هزینه نگین طلا طبق فاکتور جداگانه محاسبه می شود ) 27
تعرفه عمومی دندانپزشکی درمان ریشه
تخفیف 50 درصد تخفیف 40 درصد تخفیف 30 درصد تعرفه استاندارد نوع خدمات ردیف
150,000 ریال 180,000 ریال 210,000 ریال 300,000 ریال شستشو و پانسمان درای ساکت هر جلسه 28
500,000 ریال 600,000 ریال 700,000 ریال 1,000,000 ریال پالپتومی اورژانس( دندان دائمی ) 29
1,200,000 ریال 1,440,000 ریال 1,680,000 ریال 2,400,000 ریال درمان ریشه تک کاناله 30
1,850,000 ریال 2,220,000 ریال 2,590,000 ریال 3,700,000 ریال درمان ریشه دو کاناله 31
2,550,000 ریال 3,060,000 ریال 3,570,000 ریال 5,100,000 ریال درمان ریشه سه کاناله 32
2,900,000 ریال 3,480,000 ریال 4,060,000 ریال 5,800,000 ریال درمان ریشه چهار کاناله 33
1,325,000 ریال 1,590,000 ریال 1,855,000 ریال 2,650,000 ریال درمان ریشه 7 تک کاناله 34
1,940,000 ریال 2,328,000 ریال 2,716,000 ریال 3,880,000 ریال درمان ریشه 7 دو کاناله 35
2,800,000 ریال 3,360,000 ریال 3,920,000 ریال 5,600,000 ریال درمان ریشه 7 سه کاناله 36
3,150,000 ریال 3,780,000 ریال 4,410,000 ریال 6,300,000 ریال درمان ریشه 7 چهار کاناله 37
1,450,000 ریال 1,740,000 ریال 2,030,000 ریال 2,900,000 ریال درمان ریشه 8 تک کاناله 38
2,150,000 ریال 2,580,000 ریال 3,010,000 ریال 4,300,000 ریال درمان ریشه 8 دو کاناله 39
3,050,000 ریال 3,660,000 ریال 4,270,000 ریال 6,100,000 ریال درمان ریشه 8 سه کاناله 40
3,450,000 ریال 4,140,000 ریال 4,830,000 ریال 6,900,000 ریال درمان ریشه 8 چهار کاناله 41
1,450,000 ریال 1,740,000 ریال 2,030,000 ریال 2,900,000 ریال درمان ریشه مجدد تک کاناله 42
2,150,000 ریال 2,580,000 ریال 3,010,000 ریال 4,300,000 ریال درمان ریشه مجدد دو کاناله 43
3,050,000 ریال 3,660,000 ریال 4,270,000 ریال 6,100,000 ریال درمان ریشه مجدد سه کاناله 44
3,500,000 ریال 4,200,000 ریال 4,900,000 ریال 7,000,000 ریال درمان ریشه مجدد چهار کاناله 45
1,550,000 ریال 1,860,000 ریال 2,170,000 ریال 3,100,000 ریال درمان ریشه مجدد 7 تک کاناله 46
2,325,000 ریال 2,790,000 ریال 3,255,000 ریال 4,650,000 ریال درمان ریشه مجدد 7 دو کاناله 47
3,200,000 ریال 3,840,000 ریال 4,480,000 ریال 6,400,000 ریال درمان ریشه مجدد 7 سه کاناله 48
3,850,000 ریال 4,620,000 ریال 5,390,000 ریال 7,700,000 ریال درمان ریشه مجدد 7 چهار کاناله 49
1,650,000 ریال 1,980,000 ریال 2,310,000 ریال 3,300,000 ریال درمان ریشه مجدد 8 تک کاناله 50
2,575,000 ریال 3,090,000 ریال 3,605,000 ریال 5,150,000 ریال درمان ریشه مجدد 8 دو کاناله 51
3,200,000 ریال 3,840,000 ریال 4,480,000 ریال 6,400,000 ریال درمان ریشه مجدد 8 سه کاناله 52
3,800,000 ریال 4,560,000 ریال 5,320,000 ریال 7,600,000 ریال درمان ریشه مجدد 8 چهار کاناله 53
2,150,000 ریال 2,580,000 ریال 3,010,000 ریال 4,300,000 ریال رزکسیون اپیکال دندان یک ریشه 54
2,725,000 ریال 3,270,000 ریال 3,815,000 ریال 5,450,000 ریال رزکسیون اپیکال دندان دو ریشه 55
2,895,000 ریال 3,474,000 ریال 4,053,000 ریال 5,790,000 ریال رزکسیون اپیکال دندان سه ریشه 56
1,980,000 ریال 2,376,000 ریال 2,772,000 ریال 3,960,000 ریال اپکسیفیکیشن هر ریشه دندان دائمی( کل جلسات ) 57
1,075,000 ریال 1,290,000 ریال 1,505,000 ریال 2,150,000 ریال اپکسوژنزیس هر دندان 58
900,000 ریال 1,080,000 ریال 1,260,000 ریال 1,800,000 ریال درمان پرفوراسیون با MTA 59
تعرفه عمومی دندانپزشکی پروتز ثابت
تخفیف 50 درصد تخفیف 40 درصد تخفیف 30 درصد تعرفه استاندارد نوع خدمات ردیف
350,000 ریال 420,000 ریال 490,000 ریال 700,000 ریال خارج کردن پست داخل کانال 60
350,000 ریال 420,000 ریال 490,000 ریال 700,000 ریال خارج کردن پین داخل کانال 61
300,000 ریال 360,000 ریال 420,000 ریال 600,000 ریال بریدن روکش یا بریج تا سه پایه 62
300,000 ریال 360,000 ریال 420,000 ریال 600,000 ریال چسباندن مجدد هر روکش و بریج هر واحد پایه 63
250,000 ریال 300,000 ریال 350,000 ریال 500,000 ریال خارج کردن روکش هر واحد پایه 64
3,350,000 ریال 4,020,000 ریال 4,690,000 ریال 6,700,000 ریال پروتز ثابت PFM هر واحد دندان پایه 65
2,600,000 ریال 3,120,000 ریال 3,640,000 ریال 5,200,000 ریال پروتز ثابت PFM هر واحد پونتیک 66
4,500,000 ریال 5,400,000 ریال 6,300,000 ریال 9,000,000 ریال پرسلن لامینیت با هزینه لابراتوار 67
4,500,000 ریال 5,400,000 ریال 6,300,000 ریال 9,000,000 ریال روکش تمام پرسلن یا زیرکونیوم 68
2,250,000 ریال 2,700,000 ریال 3,150,000 ریال 4,500,000 ریال باراتچمنت یا بال اتچمنت برای هر دندان طبیعی 69
4,500,000 ریال 5,400,000 ریال 6,300,000 ریال 9,000,000 ریال مریلندبریج 70
1,500,000 ریال 1,800,000 ریال 2,100,000 ریال 3,000,000 ریال پست ریختگی 71
1,250,000 ریال 1,500,000 ریال 1,750,000 ریال 2,500,000 ریال فایبرپست بعلاوه ترمیم 72
250,000 ریال 300,000 ریال 350,000 ریال 500,000 ریال هر واحد روکش موقت 73
15,500,000 ریال 18,600,000 ریال 21,700,000 ریال 31,000,000 ریال دست دندان کامل اوردنچر 74
24,000,000 ریال 28,800,000 ریال 33,600,000 ریال 48,000,000 ریال اوردنچر رو دو واحد ایمپلنت هر فک 75
27,000,000 ریال 32,400,000 ریال 37,800,000 ریال 54,000,000 ریال اوردنچر رو سه واحد ایمپلنت 76
31,500,000 ریال 37,800,000 ریال 44,100,000 ریال 63,000,000 ریال اوردنپر رو چهار واحد ایمپلنت 77
تعرفه عمومی دندانپزشکی پروتز متحرک
تخفیف 50 درصد تخفیف 40 درصد تخفیف 30 درصد تعرفه استاندارد نوع خدمات ردیف
14,500,000 ریال 17,400,000 ریال 20,300,000 ریال 29,000,000 ریال پروتز کامل دو فک با هزینه دندان و لابراتوار 78
8,500,000 ریال 10,200,000 ریال 11,900,000 ریال 17,000,000 ریال پروتز کامل یک فک با هزینه دندان و لابراتوار 79
10,500,000 ریال 12,600,000 ریال 14,700,000 ریال 21,000,000 ریال پارسیل کروم کبالت هر فک با هزینه دندان و لابراتوار 80
2,000,000 ریال 2,400,000 ریال 2,800,000 ریال 4,000,000 ریال پروتز اکریلی تا دو دندان( فیلیپر ) 81
3,450,000 ریال 4,140,000 ریال 4,830,000 ریال 6,900,000 ریال پارسیل اکریلی تا 5 دندان 82
300,000 ریال 360,000 ریال 420,000 ریال 600,000 ریال به ازای هر دندان اضافه 83
1,150,000 ریال 1,380,000 ریال 1,610,000 ریال 2,300,000 ریال تعمیر دست دندان قدیمی شکسته 84
1,350,000 ریال 1,620,000 ریال 1,890,000 ریال 2,700,000 ریال ریلاین هر فک با اکریل پختگی سخت 85
1,500,000 ریال 1,800,000 ریال 2,100,000 ریال 3,000,000 ریال ریلاین هر فک با اکریل پختگی نرم 86
1,050,000 ریال 1,260,000 ریال 1,470,000 ریال 2,100,000 ریال ریلاین هر فک با اکریل پختگی فوری نرم 87
900,000 ریال 1,080,000 ریال 1,260,000 ریال 1,800,000 ریال فیلیپر یک دندان پلاک اکریلی 88
2,000,000 ریال 2,400,000 ریال 2,800,000 ریال 4,000,000 ریال ری بیس هر فک 89
1,750,000 ریال 2,100,000 ریال 2,450,000 ریال 3,500,000 ریال نایت گارد - سخت 90
2,000,000 ریال 2,400,000 ریال 2,800,000 ریال 4,000,000 ریال نایت گارد - نرم 91
تعرفه عمومی دندانپزشکی ایمپلنت
تخیفیف 50 درصد تخیفیف 40 درصد تخیفیف 30 درصد تعرفه استاندارد نوع خدمات ردیف
3,000,000 ریال 3,600,000 ریال 4,200,000 ریال 6,000,000 ریال هر واحد روکش ایمپلنت با جنس PFM 92
3,000,000 ریال 3,600,000 ریال 4,200,000 ریال 6,000,000 ریال پروتز جایگزین شونده( پونتیک ) هر واحد 93
5,000,000 ریال 6,000,000 ریال 7,000,000 ریال 10,000,000 ریال هر واحد روکش ایمپلنت با جنس Zirc یا طلا 94
2,500,000 ریال 3,000,000 ریال 3,500,000 ریال 5,000,000 ریال هزینه یک واحد آنالوگ، اباتمنت، ایمپرشن کوپینگ و غیره 95
3,900,000 ریال 4,680,000 ریال 5,460,000 ریال 7,800,000 ریال جراحی ایمپلنت هر واحد( حق الزحمه جراح ) 96
3,600,000 ریال 0 ریال 4,200,000 ریال 6,000,000 ریال جراحی سینوس لیفت کلوز هر واحد ایمپلنت 97
8,580,000 ریال 8,580,000 ریال 10,010,000 ریال 14,300,000 ریال جراحی سینوس لیفت اپن 98
1,000,000 ریال 1,200,000 ریال 1,400,000 ریال 2,000,000 ریال جراحی بن اکسپنشن برای هر واحد ایمپلنت 99
1,150,000 ریال 1,380,000 ریال 1,610,000 ریال 2,300,000 ریال جراحی پریو دنتال اطراف ایمپلنت 100
3,000,000 ریال 3,600,000 ریال 4,200,000 ریال 6,000,000 ریال هزینه خرید یک واحد فیکسچر 101
700,000 ریال 840,000 ریال 980,000 ریال 1,400,000 ریال هزینه خرید یک واحد هیلینگ 102
3,395,000 ریال 4,074,000 ریال 4,753,000 ریال 6,790,000 ریال پیوند استخوان برای ایمپلنت تاخیری بدون ممبران تا سه دندان مجاور 103
4,677,500 ریال 5,613,000 ریال 6,548,500 ریال 9,355,000 ریال پیوند استخوان برای ایمپلنت تاخیری با ممبران تا سه دندان مجاور 104
2,050,000 ریال 2,460,000 ریال 2,870,000 ریال 4,100,000 ریال پیوند استخوان به همراه ایمپلنت جهت پوشش نواقص استخوانی بدون ممبران یک دندان 105
2,805,000 ریال 3,366,000 ریال 3,927,000 ریال 5,610,000 ریال پیوند استخوان به همراه ایمپلنت جهت پوشش نواقص استخوانی بدون ممبران سه دندان 106
3,950,000 ریال 4,740,000 ریال 5,530,000 ریال 7,900,000 ریال پیوند استخوان به همراه ایمپلنت جهت پوشش نواقص استخوانی با ممبران سه دندان 107
Top